Cennik

Listopad

grupa 40 – 50 osób45 zł za osobę
grupa 30 – 39 osób50 zł za osobę
grupa 25 – 29 osób55 zł za osobę
grupa 15 – 24 osób60 zł za osobę

Grudzień

grupa 40 – 50 osób45 zł za osobę
grupa 30 – 39 osób50 zł za osobę
grupa 25 – 29 osób55 zł za osobę
grupa 15 – 24 osób60 zł za osobę

klienci
indywidualni
04-05.12
50 zł za osobę

Godziny otwarcia

Przystanek Świętego Mikołaja jest czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 – 17:00

Ostatnie wejście o godzinie: 12:30
Posiłki serwowane są do godziny 15:00.

Kontakt

Jeżeli masz pytania chętnie odpowiemy pod telefonem:

58 303 18 78

Możesz też do nas napisać na mail:

mikolaj@kompas.pl

Teraz dzięki formularzowi on-line możesz zarezwować swój czas w Przystanku św. Mikołaja.

Niezapomniane przeżycia czekają na wyciągnięcie ręki. Ilość miejsc bardzo ograniczona.

FAQ
Czy można zamówić posiłek serwowany na miejscu? Oczywiście nasz Elf Kucharz będzie zaszczycony możliwością upichcenia dla grupy smacznego,
domowego posiłku. Posiłki podajemy w naszej świątecznej restauracji na terenie Przystanku Świętego Mikołaja. Niezbędna jest informacja na temat ilości posiłków i ewentualnych dietach, uwzględniona przy rezerwacji.
Czy można przyjechać na miejsce autokarem? Zdecydowanie tak, zaraz przed Przystankiem Świętego Mikołaja zlokalizowany jest rozległy parking dla autokarów, zatem nie będzie problemu z transportem dla większych grup.

REGULAMIN DLA GOŚCI
PARKU ROZRYWIKI W DRZEWINIE PRZYSTANEK ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki Przystanek Świętego Mikołaja w Drzewinie – dalej zwany Parkiem Rozrywki – mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem i przestrzegać jego postanowień.

2. Prawo wstępu do Parku Rozrywki – w dniach i godzinach jego otwarcia – mają osoby, w imieniu których dokonano stosownej rezerwacji i wpłacono zadatek w wys. 300 zł (klienci grupowi). Różnicę kwot pomiędzy zadatkiem, a ceną liczoną od ostatecznej liczby uczestników, należy uiścić w Kasie.  

3. Wstęp dla klientów indywidualnych możliwy jest tylko w terminach wskazanych przez Park Rozrywki Przystanek Świętego Mikołaja w Drzewinie. 

4. Na terenie Parku Rozrywki należy poruszać się zgodnie z kierunkiem zwiedzania, jak również słuchać poleceń pracowników Parku (elfów). 

5. Po wejściu na teren Parku Rozrywki, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji (tj. wykorzystanie biletu wstępu). Ponowne wejście na teren Parku Rozrywki jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.

6. Zabrania się przekazywania biletu wstępu po wejściu do Parku Rozrywki osobie trzeciej celem wejścia przez tę osobę do Parku Rozrywki na podstawie przekazanego jej biletu, który został uprzednio wykorzystany do wejścia do Parku Rozrywki. Taki bilet nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Parku Rozrywki.

7. Dzieci do 18 roku życia przebywające na terenie Parku Rozrywki powinny znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób prawnie dozwolony; nauczyciela) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem.

8. Na terenie Parku Rozrywki zabrania się:

1) palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc,
2) wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,
3) wynoszenia poza teren Parku Rozrywki jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Parku Rozrywki,
4) zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku Rozrywki,
5) naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku Rozrywki albo innych osób,
6) wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in.: kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.),
7) sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody właściciela Parku Rozrywki;
8) naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;
9) niszczenia dekoracji znajdujących się na terenie Parku Rozrywki, jak i zakazane jest korzystanie z nich, oraz innych przedmiotów nie stanowiących atrakcji Parku Rozrywki,
10) wprowadzania zwierząt,
11) karmienia zwierząt.

9. Do Parku Rozrywki nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, itp. Zakaz wstępu do Parku Rozrywki mają również osoby wpisane do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

10. Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki proszone są o niepozostawianie swoich rzeczy/ bagaży w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

11. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy regulamin Parku Rozrywki lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Parku Rozrywki. 

12. Osoba przebywająca w Parku Rozrywki ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jej winy.

13. Park Rozrywki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Rozrywki, jak również w jego otoczeniu, na parkingu lub w innych miejscach przylegających do terenu Parku Rozrywki

14. Park Rozrywki oddaje do dyspozycji swoich Gości bezpłatny, niestrzeżony parking, który znajduje się na terenie przed Kasami i wejściem na teren Parku

15. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

16. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Parku Rozrywki.

17. Reklamacje prosimy zgłaszać bezpośrednio pracownikom Parku lub pisząc na adres e-mail: mikolaj@kompas.pl 

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. i obowiązuje względem umów zawartych od wskazanego powyżej momentu.